Typ dokumentu

Ustawienia w obszarze Typ dokumentu określają granice skanowanego obszaru. Można wybrać jeden ze standardowych formatów strony lub ustawić niestandardowy rozmiar strony. Jeżeli format strony źródłowej jest większy niż obszar określony przez te ustawienia, tylko część obrazu lub dokumentu źródłowego zostanie zeskanowana.
  • Aby wybrać standardowy rozmiar strony dla obrazu wyjściowego, z listy Typ dokumentu wybierz standardowy format strony.
  • Aby ustawić niestandardowy rozmiar strony dla obrazu wyjściowego, wykonaj następujące czynności:
    1. Z listy Jednostki wybierz jednostki (mm, cm, cale, punkty, piksele lub cycero) określające szerokość i wysokość dokumentu
    2. W polu Szerokość wprowadź szerokość strony wyjściowej. Należy zauważyć, że szerokość obszaru obrazu wybranego do skanowania jest równa wartości wprowadzonej w polu Szerokość.
    3. W polu Wysokość wprowadź wysokość strony wyjściowej. Należy zauważyć, że wysokość obszaru obrazu wybranego do skanowania jest równa wartości wprowadzonej w polu Wysokość.

    Aby przekonwertować niestandardowy rozmiar strony na inne jednostki, z listy Jednostki wybierz inne jednostki. Wartości wysokości i szerokości zostaną automatycznie przeliczone i wyświetlone w odpowiednich polach w wybranych jednostkach.

Typ dokumentu