Skanowanie zaznaczenia

Wykonanie poniższych podstawowych czynności pozwoli zeskanować zaznaczony obszar obrazu lub dokumentu źródłowego:
 1. Umieść oryginalny dokument źródłowy w automatycznym podajniku dokumentów lub na płycie skanera.
 2. Uruchom aplikację do edycji obrazów, wybierz opcję pobierania i w otwartym oknie dialogowym jako źródło wybierz urządzenie skanujące.
  Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji aplikacji do edycji obrazów.
  Zostanie wyświetlone okno główne programu ScanThru. Korzystając z panelu opcji, można dostosować kolor obrazu, zastosować filtry oraz ustawić preferencje skanowania. Aby wyświetlić go, kliknij przycisk rozwijania.
 3. Wybierz pozycje Typ obrazu i Rozdzielczość.
 4. Kliknij przycisk Podgląd, aby rozpocząć skanowanie w niskiej rozdzielczości i wyświetlić podgląd obrazu lub dokumentu źródłowego.
 5. Aby zaznaczyć obszar skanowanego obrazu lub dokumentu, kliknij przycisk Wybierz ScanThru select btn Skanowania zaznaczenia znajdujący się w przyborniku.
  W panelu podglądu obrazu kliknij lewym przyciskiem myszy i przytrzymaj go podczas zaznaczania obszaru obrazu. Zwolnij lewy przycisk myszy, aby zakończyć zaznaczanie. Zaznaczony obszar zostanie wyróżniony linią przerywaną.
  Aby dostosować rozmiar skanowanego obszaru, wprowadź wartości w polach Szerokość i Wysokość na karcie Ustawienia skanowania.
 6. Kliknij przycisk Skanuj, aby zeskanować obraz lub dokument.
 7. Jeżeli dokument zawiera kilka stron, zostanie zeskanowany tylko zaznaczony obszar na każdej stronie dokumentu.

Skanowania zaznaczenia