Skanowanie całej strony

Wykonanie poniższych podstawowych czynności pozwoli zeskanować całą stronę obrazu lub dokumentu źródłowego:
 1. Umieść oryginalny dokument źródłowy w automatycznym podajniku dokumentów lub na płycie skanera.
 2. Uruchom aplikację do edycji obrazów, wybierz opcję pobierania i w otwartym oknie dialogowym jako źródło wybierz urządzenie skanujące.
  Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji aplikacji do edycji obrazów.
  Zostanie wyświetlone okno główne programu ScanThru.
  Korzystając z panelu opcji, można dostosować ustawienia skanowania, włączyć funkcję dopasowywania kolorów, dostosować kolor obrazu, wyświetlać histogram danych obrazu, zastosować filtry oraz ustawić preferencje skanowania. Aby wyświetlić go, kliknij przycisk rozwijania.
 3. Wybierz typ oryginalnego obrazu lub dokumentu. Można wybrać standardowy lub niestandardowy typ dokumentu.
  Kliknij pasek Ustawienia skanowania. Wykonanie tej czynności spowoduje rozwinięcie karty Ustawienia skanowania.
  Aby wybrać standardowy typ dokumentu, z listy Typ dokumentu wybierz odpowiedni format strony.
  Aby określić ustawienia niestandardowego typu dokumentu, z listy Jednostki wybierz jednostki, w których będzie wyrażana wysokość oraz szerokość.
  Szerokość i wysokość skanowanego obrazu lub dokumentu można określić w polach Szerokość i Wysokość lub można ręcznie ustawić granice skanowanego obszaru.
  Aby ręcznie zaznaczyć skanowany obszar, kliknij przycisk Wybierz znajdujący się w przyborniku. W okienku podglądu obrazu kliknij lewym przyciskiem myszy i przytrzymaj go podczas zaznaczania obszaru obrazu. Zwolnij lewy przycisk myszy, aby zakończyć zaznaczanie. W okienku podglądu zaznaczony obszar zostanie wyróżniony linią przerywaną.
 4. Wybierz odpowiednie ustawienia w polach Typ obrazu i/lub Rozdzielczość:
  Z listy Typ obrazu wybierz typ obrazu, który będzie skanowany. Dostępne opcje:

  Z listy Typ obrazu można wybrać następujące pozycje:
  Kontury, czarno-biały, Półtony, czarno-biały, Szary 256 odcieni, 256 kolorów, True Color (R,G,B).
  Z listy Rozdzielczość wybierz wartość rozdzielczości, w której chcesz skanować obraz lub dokument. Im wyższa rozdzielczość, tym wyższa jakość obrazu uzyskanego ze skanera i większy rozmiar pliku wynikowego. Jeżeli plik wygenerowany przez skaner jest za duży, wybierz niższą rozdzielczość.
 5. Kliknij przycisk Podgląd, aby rozpocząć skanowanie w niskiej rozdzielczości i wyświetlić podgląd obrazu lub dokumentu źródłowego.
 6. Kliknij przycisk Skanuj, aby zeskanować obraz lub dokument.

Skanowanie całej strony